gyotaku

ESTUDIO: Politena

LABO: Monotipos con organismos marinos. Gyotaku.